สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุวรรณ เค้าฝ่าย
๔ มีนาคม ๒๕๓๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐


นายประทุม นวลเขียว
๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ - ๓ มกราคม ๒๕๔๖


นายประสิทธิ์ มีแต้ม
๓ มกราคม ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖


นายสน  ศรีบุญเรือง
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔


นายศิริวัฒ์ อาจองค์ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕


ดร. วิทยา ศรีชมภู 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  -   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


นายโชคดี  วิหคเหิร

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึง  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายไพฑูรย์  จารุสาร

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ถึง  ปัจจุบัน

view