สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


1
นายประทุม นวลเขียว นายกสมาคม
2
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อุปนายกคนที่ 1
3
นายประสิทธิ์ มีแต้ม อุปนายกคนที่ 2
4
นายสน ศรีบุญเรือง อุปนายกคนที่ 3
5
พ.อ.วินัย สุทธิวานิช อุปนายกคนที่ 4
6
นายบงกช ยุวนะเตมีย์ เลขานุการ
7
นายสุรศักดิ์ สุภาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
8
นายสุฤิทธิ์ บุนนาค นายทะเบียน
9
นายสมชาย คำรักษ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
10
ว่าที่ ร.ต.วินัย ศรีกนก ผู้ช่วยนายทะเบียน
11
พ.ท.จุล คชศิลา ปฏิคม
12
นางสาวธนัดดา ขีดเขียน ผู้ช่วยปฏิคม
13
นางวรรณพร เทียนทอง เหรัญญิก
14
นางสาวยุภาพร จิระศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15
นางสาวสมจิตร รอดเพชร ประชาสัมพันธ์
16
นายวานิตร์ ทัดทาน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17
นางกัญญา สุทธมนัสวงษ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18
นายสมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการ
19
นางแสงจันทร์ กว้างขวาง กรรมการ
20
นายยศ เกษกุล กรรมการ
21
นางธิดา ทองสอาด กรรมการ
22
นายชัยวรงค์ แสนดี กรรมการ
23
นางสาวรุ่งฤดี พัดปุย กรรมการ
24
นายภูชิต ฉัตรไพบูรณ์ กรรมการ
25
นางสาวปรียารัตน์ หนูคง กรรมการ
     
view