สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

1.นายประสิทธิ์  มีแต้ม   นายกสมาคม 
2. ผู้อํานวยการโรงเรียน (นายไพฑูรย์ จารุสาร)   อุปนายกคนที่ 1 
3. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ อุปนายกคนที่ 2
4. นางสาวพรชนก บุญแจ้ง อุปนายกคนที่ 3
5. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน อุปนายกคนที่ 4
6. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป (นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมสุเมธ)  เลขานุการ
7. เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง (นางปราณี ศรีอิ่ม) ผู้ช่วยเลขานุการ  1 
8. นายชัยวรงค์ แสนศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ  2
9. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ (นางนงลักษณ์ อริยะดิบ)  นายทะเบียน 
10. ผู้แทนหัวหน้าระดับชั้น  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
11. นายวานิตร์ ทัดทาน  ปฏิคม 
12. รองผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล งบประมาณและแผนงาน (นางสุกัญญา ด้วงแก้ว) เหรัญญิก 
13. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (นางสุรีพร โพธิ์ทอง) ประชาสัมพันธ์ 
14. รองผู้อํานวยการฝ่ายกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน (นายสุขึ้น ฟักสังข์) กรรมการ 
15. นายเอนก เพิ่งสงเคราะห์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
16. นายกษิเดช สมหวัง  กรรมการ 
17. นายแสงจันทร์ กว้างขวาง  กรรมการ 
18. นายสุรเดช อยู่วัฒนา กรรมการ 
19. นายยศ เกษกุล กรรมการ 
20. นายภูชิต ฉัตรไพบูรณ์   กรรมการ 
21. นายไพฑูรย์ นิติศาโรภาส   กรรมการ 
22. นางสาวฐิตารีย์ เอี่ยมทัพ กรรมการ 
23. นางธนัญชา   เงินงาม กรรมการ 
24 ประธานเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครอง (นางวรลักษณ์ กสมาลย์) กรรมการ 
view