สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

1
นายสุวรรณ เค้าฝาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2
นายบุณชู พุ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
3
นายประทุม นวลเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
4
นายสน ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5
นายพิศาล จอโภชาอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6
พลตรีอภิชาติ อุ่นอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7
ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8
พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9
พระมหา ดร.อากร อุตตฺมปญฺโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
10
นางสุมิตรา จันทร์เพ็ญ ผู้แทรองค์กรชุมชน กรรมการ
11
นายประยูร ฟักสังข์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
12
ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อม ผู้แทนครู กรรมการ
13
รศ.สาโรจน์ นิลดำ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
14
นายนฤดม อ๊อกชู ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
15
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กรรมการและเลขานุการ
 
 
view