สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



สาขาวิชา อุตสาหกรรม

นายสุชิน   ฟักสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มวิชา



นางประเทืองทิพย์   สังข์ทอง


นายกิตติรัฐ   อัจฉริยญาติ


นายชูชาติ   แข็งขัน


นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร



สาขาวิชา คหกรรม


นางธัญญพัทธ์    จิระวุฒิพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มวิชา



นางเดือนนภา   อุ่นอ่อน


นางอมรพรรณ   รัตนสุวรรณ


นางสาวพิชชาพร  ปาลี



สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา

นางอรวรรณ   ฟักสังข์
หัวหน้ากลุ่มวิชา




นางมณี   สมบูรณ์บดีบุตร



นางสาวรัตนา   รุ่งรัศมี



นางกรุณรัตน์   เที้ยธิทรัพย์



นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน



สาขาวิชา คอมพิวเตอร์


นายอภิรักษ์    ศรีวโรบล
หัวหน้ากลุ่มวิชา



นายภมร   ฟูมฟัก


นายชโลทร   เอี่ยมโวทาน


นางสาวเหมือนจันทร์   จันทร์สุข


นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ


นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์


นายสุภาพ   พฤกษ์สุวรรณ์


นางสาวธัญญชล  บุ้งทอง


view