สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาขาวิชา อุตสาหกรรม

นายสุชิน   ฟักสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มวิชานางประเทืองทิพย์   สังข์ทอง


นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร

สาขาวิชา คหกรรม


นางเดือนนภา   อุ่นอ่อน
หัวหน้ากลุ่มวิชานางธัญญพัทธ์    จิระวุฒิพันธุ์  

รองหัวหน้ากลุ่มวิชานางสาวณัฐกฤตา  ปาลี  
สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา

นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน
หัวหน้ากลุ่มวิชา
นางกรุณรัตน์   เที้ยธิทรัพย์  

รองหัวหน้ากลุ่มวิขา
นางอรวรรณ   ฟักสังข์   นางมณี   สมบูรณ์บดีบุตร  นางสาวรัตนา   รุ่งรัศมี  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์


นายอภิรักษ์    ศรีวโรบล
หัวหน้ากลุ่มวิชานายภมร   ฟูมฟัก


นายชโลทร   เอี่ยมโวทาน


นางสาวเหมือนจันทร์   จันทร์สุข


นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ


นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์


นายสุภาพ   พฤกษ์สุวรรณ์


นางสาวธัญญชล  บุ้งทอง

นางสาวปัทมาพร  ไสยวรรณ


view