สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายโชติ   กาญจนประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวพรชนก    บุญแจ้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ว่าที่ ร.ต.ศุภณัฐ   ชัยฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวกฤติญา   ธนภัทรวุฒิกุล


ว่าที่ ร.ต.บำรุง   นอบน้อม

นางสาวสิริเพ็ญ  เสารัมณีนางสายสุนี   หงหา

นางน้ำค้าง   วีระวัฒนวงศ์


นางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษี

นางสาวพจนีย์    พลจันทึก


นางสาวสุรีรัตน์   พรกมลพรรณ

นางสาวอัชฌา  เทพวงศ์


นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์พ่วง

นายกิตติพงษ์  ซาเสน


นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์

นางสาวสุดารัตน์  บัวเพชร


นายเจษฎา  สุทธิเลิศ
view