สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายโชติ   กาญจนประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวพรชนก    บุญแจ้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ว่าที่ ร.ต.ศุภณัฐ   ชัยฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวกฤติญา   ธนภัทรวุฒิกุล


ว่าที่ ร.ต.บำรุง   นอบน้อม


นางสาวหัสยา   ทิพย์ประภาแย้ม


นางสายสุนี   หงหา


นางสาวสิริเพ็ญ  เสารัมณี


นางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษี


นางน้ำค้าง   วีระวัฒนวงศ์


นางสาวสุรีรัตน์   พรกมลพรรณ


นางสาวพจนีย์    พลจันทึก


นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์พ่วง


นางสาวอัชฌา  เทพวงศ์


นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์


นายกิตติพงษ์  ซาเสน


นายเจษฎาภรณ์  สุทธิเลิศ


นางสาวสุดารัตน์  บัวเพชร

view