สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารแผนงาน

นางมะลิ  จรุงเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มการบริหารแผนงาน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นางกิตติมา  ธีรสรเดช
รองหัวหน้ากลุ่มการบริหารแผนงาน
หัวหน้าแผนงาน


นางปิยะรัตน์  โทคิตะ
หัวหน้างานสารสนเทศนายสุรศักดิ์  คูณชัย
หัวหน้างานติดตามและประเมินผลนางมาลิสา  เครือเนตร
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแผนงานโรงเรียน


นางสาวกมลา  วัฒนาสุนทรารักษ์
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นางปภาวีณ์  หากะวี
รองหัวหน้างานติดตามและประเมินผล


นางจริญญา  ยะโส
งานติดตามและประเมินผลโรงเรียน


นางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม
งานสารสนเทศ


นางสาวณัฐฑิยา  กาเจริญ
งานสารสนเทศ


นางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษี
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน


นางบัณฑิตา  พันนารัตน์
งานแผนงานโรงเรียน


นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ
งานแผนงานโรงเรียน


นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์
งานแผนงานโรงเรียน


นางสาวธัญชล  บุ้งทอง
งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

view