สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารแผนงาน

นางกิตติมา  ธีรสรเดช
หัวหน้างานแผนงาน

นางปิยะรัตน์  โทคิตะ
หัวหน้างานสารสนเทศนายสุรศักดิ์  คูณชัย
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
นางมาลิสา  เครือเนตร
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแผนงานโรงเรียน

นางปภาวีณ์  หากะวี
รองหัวหน้างานติดตามและประเมินผล

นางจริญญา  ยะโส
งานติดตามและประเมินผลโรงเรียนนางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม
งานสารสนเทศนางสาวณัฐฑิยา  กาเจริญ
งานสารสนเทศนางบัณฑิตา  พันนารัตน์
งานแผนงานโรงเรียน

นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ
งานแผนงานโรงเรียน

นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์
งานแผนงานโรงเรียน

นางสาวธัญชล  บุ้งทอง
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
งานประกันคุณภาพการศึกษาview