สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นายสุชิน  ฟักสังข์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย


นางเมตตา  เรืองวังสรรค์
หัวหน้างานแผนงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน


นางสุภัทรา  อิ่มอ่ำ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์พ่วง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางพรปวีณ์  หากะวี
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวอัชฌา  เทพวงศ์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายสันติสุข  สุขสมัย
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด


นางอรษา  อ่างแก้ว
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวกนหนันท์  ก้านทอง
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นางชนิตา  วงศรัณย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายพิชญุตม์  ปฐมสีมากุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวิชาวีร์  ทับวัง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววรรณพร  บริบาล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


view