สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายโชติ กาญจนประดิษฐ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสุชิน  ฟักสังข์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย


นางเมตตา  เรืองวังสรรค์
หัวหน้างานแผนงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน


นางสุภัทรา  อิ่มอ่ำ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์พ่วง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางปภาวีณ์  หากะวี
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางกมลรัตน์  อรุณ
หัวหน้างานสุ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายสันติสุข  สุขสมัย
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด

นายประมวล  พ่วงหงษ์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษี
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวกนหนันท์  ก้านทอง
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นางชนิตา  วงศรัณย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวพรรฑิมาภรณ์  เกรียรัมย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายกฤษฎา  สระใต้
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววรรณพร  บริบาล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


view