สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารงานทั่วไป


นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ   

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป


นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม


นางธัญญพัทธ์  จิระวุฒิพันธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป
หัวหน้างานโภชนาการนางวิภา  พาหุสุวะณโณ
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางชไมพร  เทศวานิช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

นายภมร  ฟูมฟัก
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางสาวศศิกานต์  วีระวัฒน์โยธิน
หัวหน้างานยานพาหนะ
เลขางานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

นางณัชชา  ภณธัชพงศ์
เจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ

นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่สารบัญกลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวพิชชาพร  ปาลี
งานโภชนาการ

นายภาสกร  ชาญจิราวดีนางณัชนันท์  รุจนเวท
รองหัวหน้างานอนามัยโรงเรียนนางสาวจิณณ์ณณัช  บัวชุม
เลขาฯงานอนามัยโรงเรียนนางสาวพุทธิกันย์  ประคัลภ์พงศ์
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ฯ และ สารสนเทศ

นางสาวจริญญา  ยะโสธร
เลขาฯงานสวัสดิการโรงเรียน

นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายสันติสุข  สุขละมัย
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมนางอรษา  อ่างแก้ว
เลขาฯอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นายภาคภูมิ  ทรัพย์อร่าม
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
รองหัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาววาสนา  คงโสม
นักการภารโรง

นางพเยาว์  เล็กจันทร์
นักการภารโรง

นางนารี  บุญจง
นักการภารโรง

นางอุทัย  ทำนา
นักการภารโรง

view