สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารงานทั่วไป


นายธีรพล  จำนงนิจ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป


นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม


นางธัญญพัทธ์  จิระวุฒิพันธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป
หัวหน้างานโภชนาการนางวิภา  พาหุสุวะณโณ
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียนนางปานปรียา  ฤทธิวงศ์
หัวหน้างานอานามัยโรงเรียน


นางชไมพร  เทศวานิช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


นายภมร  ฟูมฟัก
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา


นางสาวศศิกานต์  วีระวัฒน์โยธิน
หัวหน้างานยานพาหนะ
เลขางานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


นางณัชชา  ภณธัชพงศ์
เจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ


นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่สารบัญกลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอานามัยโรงเรียน


นางอมรพรรณ  รัตนสุวรรณ
รองหัวหน้างานโภชนาการ


นางสาวพิชชาพร  ปาลี
งานโภชนาการ


นางณัชนันท์  รุจนเวท
รองหัวหน้างานอานามัยโรงเรียน


นางสาวจิณณ์ณณัช  บัวชุม
เลขางานอานามัยโรงเรียน


นางสาวอัญธิษฐา  กาญจนไพโรจน์
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


นางสาวพุทธิกันย์  ประคัลภ์พงศ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สารสนเทศงานอาคารสถานที่


นางสาวจริญญา  ยะโสธร
เลขสนุการงานสวัสดิการโรงเรียน


นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์


นายสันติสุข  สุขละมัย
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม


นางอรษา  อ่างแก้ว
เลขานุการานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม


นายภาคภูมิ  ทรัพย์อร่าม
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา


นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
รองหัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน


นางสาววาสนา  คงโสม
นักการภารโรง


นางพเยาว์  เล็กจันทร์
นักการภารโรง


นางนารี  บุญจง
นักการภารโรง


นางอุทัย  ทำนา
นักการภารโรง

view