สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กลุ่มการบริหารงานบุคคลและงบประมาณนางสุกัญญา  ด้วงแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางกรุณรัตน์  เที้ยธิทรัพย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หัวหน้างานการเงิน

นางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษี
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นายศักดิพงศ์  ไชยมงคล
หัวหน้างานสารบัญ/งานสมาคมผู้ปกครองและครู


นางกุลกาญจน์  ชัยขรรค์เมือง
หัวหน้างานบุคลากร

นายนาวิน  มดตะน้อย
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามประเมินผล
และงานจัดระบบควบคุมภายใน

นางอัจฉรา  เกตุกราย
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวกิตติยา  กลั่นพจน์
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
และเลขานุการ

นางกรรณิการ์  ศิริจำปา
งานตรวจสอบภายใน

นายอนิวรรต  จันทร์เทพ
งานสำนักงานผู้อำนวยการและเลขานุการ

นางญาณิศา  อัศวทรงพล
หัวหน้างานเงินกองทุนสวัสดิการ

นางสาวเสาวภาคส์  แสงสว่าง
งานการเงิน

นางน้ำค้าง  วีระวัฒนวงศ์
งานการเงิน

นายอติเทพ  คำมาทอง

นางสาวเนตรนภา  เวียงคำ
งานบุคลากร

นางสาวสุภาลักษมี  จันทุมมา
งานบุคลากร

นายหัสพล  มงคลกาวิล

นางสาวอุไรวรรณ  เจริญวิทย์ธนเดช


                    

              นางสาวชุติมาศ  นันทนุติโสภณ

นายนัฐวุฒิ  ยอยโพธิ์สัย

view