สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


คติพจน์

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญญํ  ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา


วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยศาสตร์พระราชาพันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
  มีความภาคภูมิใจในสถาบันและสืบสานงานพระราชดำริ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคภูมิใจในสถาบันหลัก
  สืบสานงานพระราชดำริ
 3. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
view