สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


นโยบายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนจบหลักสูตร
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ
  4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้     
     ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  6. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  7. ส่งเสริมและให้โอกาสความร่วมมือในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ชุมชน  และเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

view