สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

พระพุทธสรรเพชรเฉลิมพระเกียรติสองสมเด็จพระนวมินทร์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     พระนามาภิไธย “สก” ภายใต้พระมหามงกุฎ

 มีชื่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

สัญลักษณ์อักษรย่อของโรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม      นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน          น้ำตาล - เหลือง

สีน้ำตาล                     หมายถึง  เลือดเข้มข้น ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียบง่าย และสุภาพ

สีเหลือง                     หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์  ความซื่อสัตย์  และการยึดมั่นในคุณธรรมเป็นแนวดำเนินชีวิต

สีน้ำตาล-เหลือง          หมายถึง แนวดำเนินการที่โรงเรียนจะสร้างบุคลากรให้มีจิตใจหนักแน่น มีเหตุผล มีความอดทน  สามารถปรับตัวเข้าได้กับสถานการณ์  พัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา  มีความรู้  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และประกอบด้วยลักษณะนิสัยได้แก่  ความซื่อสัตย์ สุภาพ  รู้จักการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและประหยัดมีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมที่จะให้เกิดความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการหล่อหลอมบุคลิกภาพนักเรียนปัจจุบันให้ดีที่สุด ดังเช่นศิษย์เก่าหอวังนนท์ที่ได้สร้างเกียรติยศให้ปรากฏเป็นที่นิยมยกย่อง และมีความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน


view