สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


 ประวัติโรงเรียน 


         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ได้ประกาศตั้งขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2535 โดยกรมสามัญศึกษาได้กำหนดโครงการจัดตั้งโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาศ เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถาน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ รำลึกคุณความดี พระองค์ท่านสืบไปอีกทั้งเป็นจุดสกัดไม่ให้นักเรียนในเขตปริมณฑลเข้าไปเรียนในเขต 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

          การเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน โดยนายโกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ได้มอบหมาย นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ดำเนินการประสานการ ก่อตั้งและได้ติดต่อ ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณหนองสามสาม ถนนศรีสมาน ติดทางเข้าสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 20 ไร ่ 2 งาน 
29 ตารางวา เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยกรมชลประทานปากเกร็ด และ นายดิเรก ถึงฝั่ง นายอำเภอปากเกร็ด การถมที่ดิน ในบริเวณก่อสร้าง โดยนายล่ำ สุขใจ มีคหบดีประชาชน ร่วมบริจาคทรัพย์ในการดำเนินการ 9 ล้านบาท สมทบกับงบประมาณทางราชการใช้ชื่อ โรงเรียนตามที่ได้รับพระราชทาน คำนำหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” ตามด้วยโรงเรียนพี่เลี้ยง(ขณะนั้น)
คือ หอวัง และสถานที่ตั้งคือจังหวัดนนทบุรี จึงได้ชื่อว่า “นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี”

view