สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณบุคคลและแผนงาน

นางธัญญพัทธ์  จิระวุฒิพันธุ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการหัวหน้างานสำนักงาน

งานกลุ่มบริหารงบประมาณบุคคลและแผนงาน

นางกิตติมา  ธีรสรเดช

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการหัวหน้างานแผนงาน

นางสาวสุภาลักษมี  จันทุมมา

หัวหน้างานสารบรรณ

นางญานิศา  อัศวทรงพล

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกรุณรัตน์  เที้ยธิทรัพย์

ที่ปรึกษางานการเงินและบัญชี

นางชัญญา  เพ็งมอ

หัวหน้างานบุคคล

นางกุลกาญจน์  ชัยขรรค์เมือง

ที่ปรึกษางานบุคคล

นางณัฎฐ์หทัย  พุทธรังสี

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นายนาวิน  มดตะน้อย

หัวหน้าควบคุมภายใน

นางอัจฉรา  เกตุกราย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางมาลิสา  เครือเนตร

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายสุรศักดิ์  คูณชัย

หัวหน้างานติดตามและประเมินผล

นายธนกร  หงส์วิหค

งานสำนักงานงานกลุ่มบริหารงบประมาณบุคคลและแผนงาน

นางสาววิลาวัณย์  สงขำ

งานสำนักงานงานกลุ่มบริหารงบประมาณบุคคลและแผนงาน

นางน้ำค้าง  วีระวัฒนวงศ์

งานการเงินและบัญชี

นางสาวศิริพร  สุรินทร์

งานการเงินและบัญชี

นางสาวอรุณี  กงลา

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเนตรนภา  เวียงคำ

งานบุคคล

นางสาวรุจิอาภา  รุจิยาปนนท์

งานบุคคล

นางสาวจิณณ์ณณัช  บัวชุม

งานแผนงาน

นางสาวบัณฑิตา  พันนารัตน์

งานแผนงาน 

นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ

งานแผนงาน

นางกัญญามาศ  ศิริจำปา

งานตรวจสอบภายใน

นางปาลิดา  ยงทวี

งานประกันคุณภาพ 

นางสาวกฤติญา  ธนภัทรวุฒิกุล

งานประกันคุณภาพ

นางพิมนุชา  อู๊ดเจริญ

งานประกันคุณภาพ

นางปภาวี  ลิขิตบุญฤทธิ์

งานติดตามและประเมินผล

นางสาวจริญญา  ยะโสธร

งานติดตามและประเมินผล

นายศักดิ์พงศ์  ไชยมงคล

งานสารบรรณ

นางสาวธัญชล  บุ้งทอง

งานประกันคุณภาพ

นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ

งานแผนงาน

นางสาวอุไรวรรณ  เจริญวิทย์ธนเดช

งานพัสดุและสินทรัพย์

นายหัสพล  มงคลกาวิล

งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวน้ำฝน  อินทยาวงศ์

งานพัสดุและสินทรัพย์

view