สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นางสาวชลธิชา   ม่วงศรีจันทร์

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวจุรีรัตน์   ปูพบุญ  

รองหัวหน้างานฯ

นางสาวจริญญา ยโสธร   

กรรมการและเลขานุการ  

นางอรวรรณ   ฟักสังข์   

กรรมการ 

นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์

กรรมการ 

นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์

กรรมการ 

นางสาวสุคนธา   บุญลือ  

กรรมการ 

นางกัญญามาศ   ศิริจำปา

กรรมการ 

นางละมัย  รัตนธารี

กรรมการ 

นางศิริวรรณ   วีระกิจพานิช

กรรมการ 

นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล

กรรมการ 

นายชาญชัย      มุขพรหม

กรรมการ 

นายเฉลิมชัย      เคลือบวิจิตร

กรรมการ 

นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ ใจอ่อน

กรรมการ 

นางเดือนนภา    อุ่นอ่อน

กรรมการ 

         นายสุชิน  ฟักสังข์           

กรรมการ 

นางปทุมพร   กลิ่นธรรมเสน    

กรรมกา

นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล  

กรรมการ 

นางพัฒน์ชญา    วสุนธราธนาฉัตร

กรรมการ 

นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน

กรรมการ 

นางปาลิดา       ยงทวี

กรรมการ

คณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระ/กลุ่มวิชา

กรรมการ

view