สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นายสุชิน   ฟักสังข์

หัวหน้ากลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 

นางประเทืองทิพย์   สังข์ทอง

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

นางเดือนนภา    อุ่นอ่อน

หัวหน้ากลุ่มวิชาคหกรรม

นางธัญญพัทธ์    จิระวุฒิพันธุ์

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวณัฐกฤตา ปาลี

กรรมการและเลขานุการ

นายอรรถชัย   สีจันทร์

กรรมการ

นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน

หัวหน้ากลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา

นางสาวอรุณี     กงลา

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวศิริพร    สุรินทร์  

กรรมการและเลขานุการ

นางอรวรรณ  ฟักสังข์

กรรมการ

นางมณี   สมบูรณ์บดีบุตร

กรรมการ

นางสาวรัตนา    รุ่งรัศมี  

กรรมการ

นางกรุณรัตน์    เที้ยธิทรัพย์ 

กรรมการ

นายอภิรักษ์   ศรีวโรบล

หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นายภมร    ฟูมฟัก   

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ

กรรมการและเลขานุการ

นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน

กรรมการ

นางสาวเหมือนจันทร์   จันทร์สุข

กรรมการ

นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์

กรรมการ

นางสาวปัทมา    บุญยวรรณ

กรรมการ

นางสาววัลยา    สิงห์แก้ว

กรรมการ

นางสาวธัญญชล บุ้งทอง  

กรรมการ

นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  

กรรมการ

นางสาวปัทมาพร ไสยวรรณ

กรรมการ

view