สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นายสุชิน   ฟักสังข์

หัวหน้ากลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 

นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

นางเดือนนภา    อุ่นอ่อน

หัวหน้ากลุ่มวิชาคหกรรม

นางธัญญพัทธ์    จิระวุฒิพันธุ์

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวณัฐกฤตา ปาลี

กรรมการและเลขานุการ

นายอรรถชัย   สีจันทร์

กรรมการ

นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน

หัวหน้ากลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา

นางสาวอรุณี     กงลา

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวศิริพร    สุรินทร์  

กรรมการและเลขานุการ

นางอรวรรณ  ฟักสังข์

กรรมการ

นางมณี   สมบูรณ์บดีบุตร

กรรมการ

นางสาวรัตนา    รุ่งรัศมี  

กรรมการ

นางกรุณรัตน์    เที้ยธิทรัพย์ 

กรรมการ

view