สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นางศิริวรรณ    วีระกิจพานิช  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  

นางนิรมล     วุฒิวัณณ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางณัชชา  เอกรัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวเนตรนภา    เวียงคำ

กรรมการและเลขานุการ

นายไตรรงค์  ลิ้มเจริญ

กรรมการ

นางเมธาวี   เกดา

กรรมการ

นางสาวศิริวรรณ    ดีศิริ

กรรมการ

นางสาววรางคณา   นิ่มราศรี

กรรมการ

นางพัฒน์ชญา   วสุนธราธนาฉัตร

กรรมการ

นางสาวกิตติยา  กลั่นพจน์

กรรมการ

นายเปี่ยมปิติ     เต็มทอง

กรรมการ

นางปรียาวรรณ  พิพัฒน์ณัฐพงศ์   

กรรมการ

นายอติเทพ    คำมาทอง     

กรรมการ    

นางสาวพัชราภา มณีวงษ์   

กรรมการ    

Ms.Rodelyn     Virador

กรรมการ    

Mr.Boni Karl    Rollon

กรรมการ    

Mr.Devenlo T.  Empinado

กรรมการ    

Ms.Jensen S.   Patalinjug

กรรมการ    

Ms.Jill T.    Maduramente

กรรมการ    

Mrs.Laryniel E. De Leon

กรรมการ    

นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาจีน

นางสาวตติยา   อ่วมสอาด

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นางสาวธนัฎฐ์ชนก   แก้วมีศรี

กรรมการ

และเลขานุการ

Ms.Li   Mengyue

กรรมการ

Mr.Xu   Dechao

กรรมการ

Mr.Ning    Chenhui

กรรมการ

 
นางปาลิดา    ยงทวี

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

นางสาวไพลิน   เปรมกมล

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นายวโรดม   กาญจนลาภ

กรรมการและเลขานุการ

Mr.Kenta   Yasuda

กรรมการ

view