สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นางนภัสวรรณ   นามวงษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางญาณิศา    อัศวทรงพล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจิณณ์ณณัช        บัวชุม  

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิราพร    ญานเพิ่ม

กรรมการและเลขานุการ

นางพรทิพย์    ศรีสันเทียะ

กรรมการ

นางปภาวี    ลิขิตบุญฤทธิ์

กรรมการ

นางกุลกาญจน์   ชัยขรรค์เมือง

กรรมการ

นางกิตติมา   ธีรสรเดช

กรรมการ

นายนาวิน     มดตะน้อย

กรรมการ

นางมาลิสา    เครือเนตร

กรรมการ

นางพิมนุชา   อู๊ดเจริญ

กรรมการ

นางกัญญามาศ   ศิริจำปา

กรรมการ

นางสาวสุคนธา  บุญลือ

กรรมการ

นางสาวชลิสรา   ทรัพย์เกษร์วงษ์

กรรมการ

นางสาวเสาวภาคส์  แสงสว่าง

กรรมการ

นางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต์     

กรรมการ

นางสาวพิชชาภา ผกาผล

กรรมการ

นางสาวกนกนันท์   ก้านทอง

กรรมการ

นางสาวนันทภัค  ทศคำไสย์

กรรมการ

นางสาวสราลีวรรณ   ขุมทอง  

กรรมการ

นายยงยุทธ    องค์ศรัทธา

กรรมการ

Ms.Zyreen   Rufino

กรรมการ

นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ

หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นายอภิรักษ์   ศรีวโรบล

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นายภมร    ฟูมฟัก   

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ

นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน

กรรมการ

นางสาวเหมือนจันทร์   จันทร์สุข

กรรมการ

นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์

กรรมการ

นางสาวปัทมา    บุญยวรรณ

กรรมการ

นางสาววัลยา    สิงห์แก้ว

กรรมการ

นางสาวธัญญชล บุ้งทอง  

กรรมการ

นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  

กรรมการ

view