สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นางนงลักษณ์      อริยะดิบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการนางอรวรรณ     ฟังสังข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

นางพรทิพย์      ศรีสันเทียะ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการนางขนิษฐา      อินนา
หัวหน้างาน

นางปรียาวรรณ  พิพัฒน์ณัฐพงศ์ 

รองหัวหน้างาน
นางประเทืองทิพย์         สังข์ทอง
กรรมการ

นางสาวสุคนธา   บุญลือ
กรรมการนางสาวเสาวรส  แว่นแก้ว 
 
เจ้าหน้าที่
นายนภดล      เชิดทอง
เจ้าหน้าที่นายวชิระ       จรุงจิตรอารี
เจ้าหน้าที
นางจิราพร      ญานเพิ่ม
กรรมการและเลขานุการ  
view