สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

                                                                                                         งานประชาสัมพันธ์


                                        

                                                                

                                                                  นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ   
                                                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป

                            
                            นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง
                           หัวหน้างานประชาสัมพันธ์            
        

                            
                    นางสาวอัญธิฐา  กาญจนไพโรจน์
                            กองบรรณาธิการ                          
                    


                          
                      นางเดือนเต็ม   ลิมปตานนท์ 
                           กองบรรณาธิการ

                            
                         
                             นายอนุชิต   โพธิวงค์
                                กองบรรณาธิการ

                      
                 นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ  ใจอ่อน
                           กองบรรณาธิการนางสาวชลธิชา   ม่วงศรีจันทร์
  กองบรรณาธิการ

                     
                    นายอนิวรรต  จันทร์เทพ
                         กองบรรณาธิการ
                     
                นางสาวพุทธิกันย์  ประคัลภ์พงศ์
                         กองบรรณาธิการ

                     
                คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
                      
                  นางกรุณรัตน์   เที้ยธิทรัพย์
                               การเงิน

view