สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  

นายไพฑูรย์  จารุสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


                                             

นางนงลักษณ์  อริยะดิบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ


นายสุชิน  ฟักสังข์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป


view