สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรีนายไพฑูรย์  จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ประธานศูนย์ฯ


นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รองประธานศูนย์ฯ
นางวัลประภา  นาคมินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒินายบรรจง  พงศ์ศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒินายประเสริฐ  วงศ์เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองสำรีรองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ
โรงเรียนชลประทานวิทยา


นายคู่บุญ  ศกุนตนาค
ศึกาานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา ขต 3นางสาวนิฐิกาญจน์  กอบกุลธนชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนนทบุรี


นางสุมณี  สุรเดโช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพสิรินทร์ นนทบุรี


นางกชณิภา  กันตะกนิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด


นายประสิทธิ์  สอนบุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบัวทอง


นายสุธี  ผลดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรีบุณยานนท์นางธัว์ชนก  บังคงดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์


นางชนิดา  ทองประดับ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมาภิรตารามนางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญขมาราชานุสรณ์


หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทรน้อย


นางเอมอร  ปรปักษ์ประลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีนางสาววาลินี  อำไพศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราษฎร์นิยมหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลประทานวิทยาหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์


หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย


นางกรรณิการ์  ศิริจำปา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


นางสาวสุคนธา  บุญลือ
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


นางสาวเสาวภาคส์   แสงสว่าง
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


นางสาวจิราพร  คำภา
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
view