สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

    ตราสัญลักษณ์


 

วิสัยทัศน์

 

“เครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี สร้างศักดิ์ศรีหอวังนนท์ พัฒนาคนให้เป็นเลิศ”

 

พันธกิจ

   1. สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

   2. ส่งเสริมผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน การสอนของโรงเรียน

   3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

   4. ธำรงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

   5. สนับสนุนและส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ

view