สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา
     ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
          อัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา
     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
          ๒.๑ เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุมวิชาหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ๒.๒ เพศชาย
          ๒.๓ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
          ๒.๔ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office)
          ๒.๕ หากมีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

..........อ่านประกาศเพิ่มเติม.........

Tags :

view