สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 400 คน

   1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยการสอบคัดเลือกและผลคะแนน O-NET  จำนวน  128  คน

   2. นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกและผลคะแนน O-NET       จำนวน 192  คน

   3. นักเรียนความสามารถพิเศษ ดนตรีและศิลปะ       จำนวน 12  คน

   4. นักเรียนความสามารถพิเศษ กีฬา(วอลเล่ย์บอล)       จำนวน 6  คน

   5. นักเรียนความสามารถพิเศษ คหกรรม       จำนวน 2  คน

   6.  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ       จำนวน 60  คน

----------------------------------------------------------------------------

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 ห้องเรียน    จำนวน 450 คน

  1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม    จำนวน 288  คน

  2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น    จำนวน 72  คน

จำนวนที่รับตามแผนการเรียน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เทคโนโลยี    จำนวน 20  คน

  2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาไทย - เทคโนโลยี    จำนวน 12  คน

  3. แผนการเรียนภาษา - วัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น     จำนวน 10  คน

  4. แผนการเรียนภาษา - วัฒนธรรมภาษาจีน     จำนวน 10  คน

  5. แผนการเรียนธุรกิจ - ภาษา - เทคโนโลยี     จำนวน 10  คน

  6. แผนการเรียนศิลปะ - ดนตรี - การงานอาชีพ    จำนวน 10  คน

----------------------------------------------------------------------------

1. ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560   (ดาวน์โหลด)

2. คู่มือการกรอกใบสมัคร   (ดาวน์โหลด)

----------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การให้คะแนนสอบประเภทความสามารถพิเศษ

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------

Tags :

view