สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ใบลานักเรียน

ใบลานักเรียน

การลา

1. การลากิจธุระในระหว่างเรียน  ต้องมีจดหมายผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทราบ

2. ลากิจ ต้องมีลายเซ็นขออนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง  ให้ยื่นใบลาอย่างช้า ก่อนการลากิจ 1 วัน

3. ลาป่วย เมื่อหายป่วยมาเรียนตามปกติในวันต้องนำจดหมายผู้ปกครองรับรองว่าป่วยจริงมาแสดงต่อครูที่ปรึกษา หรือกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ภายใน 3 วันทำการ 

4. หากป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ พร้อมกับใบลา  

5. ถ้าหากขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ถ้าไม่แจ้งสาเหตุ ทางโรงเรียนจะติดต่อกับผู้ปกครอง

-------------------------------------------------------------------------------------------------

โหลดใบลานักเรียน  (ดาวน์โหลด)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags :

view