สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2560

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

1. นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม

2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรม

3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพหรือเอกสารรับรองขณะดำเนินการด้วย

4. สรุปผลงานส่งคณะกรรมการเพื่อประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

5. นักเรียนทุกคนต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปีโดยในชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 15 ชั่วโมง (รวม 3 ปี 45 ชั่วโมง)

 และมัธยมศึกษาตอนปลายปีละ 20 ชั่วโมง (รวม 3 ปี 60 ชั่วโมง)

6. การประเมินผล ถ้าไม่ผ่าน ต้องซ่อมเสริม จนกว่าจะผ่าน

<<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรม>>>  

Tags :

view