สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


คติพจน์

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญญํ  ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม พัฒนาครูสู่มาตรฐานครูมืออาชีพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจในองค์กรและ สถาบันหลักของชาติ
5. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพสู่มืออาชีพ
3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจ
ในองค์กรและสถาบันหลักของชาติ
5. องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

view